Sakramenty
Sakramenty
Zapoznaj się z informacjami


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Terminy Chrztów:
- druga i czwarta niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00
- dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed udzieleniem sakramentu

Dokumenty:
Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:
- dowód osobisty rodziców
- odpis aktu urodzenia dziecka
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. Podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej rodzice otrzymują specjalny formularz, który należy wypełnić i w stosownym czasie oddać duszpasterzom parafii.

Rodzice chrzestni:
Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący chrześcijanie, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Osoby spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego księdza proboszcza. Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać ze sakramentu pokuty i pojednania, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych:
Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. Dzieci przyjmują chrzest w wierze swoich rodziców.

Chrzest z wody
W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

Zgodnie z najnowszymi wskazaniami Biskupa Płockiego Bierzmowanie przyjmuje się najwcześniej na zakończenie nauki w pierwszej klasie szkoły średniej.
PAMIĘTAJ - jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:

- Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
- Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;
- Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;
- Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;
- Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
- Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;
- Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;
- Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;
- W okresie przygotowania obejść zgodnie z regułami - Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;
- Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.

Potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem
• krzyż
• świece

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność trzy miesiące), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
3. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne trzy m-ce).
4. Dowód osobisty.
5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią św. Józefa (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii św. Józefa.
6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii św. Józefa.
7. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.
8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa
9. W terminie późniejszym przedstawiają:
Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego
Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych
10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.

Druga rozmowa najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

INFORMACJE CO DO PRZEBIEGU LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

* Od 10 lutego 2020 r. obowiązuje w naszej diecezji "Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa". Zachęcamy do zapoznania się z nią.

* Zachęcamy narzeczonych i ich bliskich do czynnego włączania się w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych, śpiew psalmu itp.).